Logo Sociale Benadering Dementie.

Wat is het probleem?

Dementie is een combinatie van symptomen, die het vermogen van de hersenen om informatie te verwerken, ernstig aantasten. De ziekte komt in vele vormen, die allen een enorme impact hebben op de persoon en de omgeving.

Impact op de persoon en omgeving

Dementie is een ontwrichtende ziekte en beïnvloedt het dagelijks leven van mensen die eraan lijden enorm. Dingen die voorheen de dag en het leven vulden en de moeite waard maakten, komen onder druk te staan. Ook relaties en de plek in de samenleving worden ingewikkelder.

1 / 5

Analyse van het probleem

Dementie is een samenspel tussen de ziekte, de binnenwereld en de buitenwereld. Zo heeft de ziekte invloed op de persoon, wat weer invloed heeft op diens omgeving, wat weer invloed heeft op de progressie van de ziekte. Er vindt een belangrijke wisselwerking plaats.

2 / 5

Wisselwerking ziekte en leefwereld

Het huidige aanbod van zorg richt zich te veel op de ziekte en te weinig op de persoon (de binnenwereld) en de omgeving (de buitenwereld). Hierdoor wordt de wisselwerking in negatief opzicht versterkt en neemt de levenskwaliteit af. Het vergeten en verwarren heeft invloed op de zingeving en het zelfvertrouwen, wat weer invloed heeft op relaties, sociale rollen en de omgeving. Mensen met dementie kampen dus met veel meer dan alleen de ziekte op zich.

3 / 5

Afname sociale rollen

Sociale rollen maken wie je bent als individu binnen de samenleving. We hebben ze allemaal: ouder, partner, collega, teamgenoot... Na de diagnose dementie blijven die rollen even belangrijk, maar wordt het moeilijker die uit te oefenen. Zo voelt iemand met dementie zich steeds minder ouder, minder collega, minder werknemer...

4 / 5

Patiëntrol

Doordat die rollen steeds minder kunnen worden uitgeoefend, komt de rol van patiënt steeds meer naar de voorgrond. En dan gebeurt er iets vreemds: de omgeving kijkt vooral nog naar de rol van dementiepatiënt. Er is professionele ondersteuning voor de patiëntrol, maar niet voor de andere rollen, terwijl daar juist grote behoefte aan is.

5 / 5

mensen met

dementie

kampen met meer

dan de ziekte

Wat is de oplossing?

Sociale Benadering Dementie kijkt anders naar de situatie van mensen met dementie. Door weer ruimte te creëren voor vraagstukken uit het dagelijks leven en niet de ziekte maar de persoon centraal te stellen, verbetert de kwaliteit van leven.

Naar de oplossing

ONS AANBOD, EXPERTISECENTRUM

Het Expertisecentrum ondersteunt je organisatie bij het succesvol toepassen van de Sociale Benadering. Omdat er meer nodig is dan enkel een goed voorbeeld, doen we dit aan de hand van drie pijlers: Inspiratie, Scholing en Denkkracht & Advies.